Coffee Land
Үндсэн нөхцөл

Төлбөрөө Candy-гээрээ бүрэн болон хэсэгчлэн төлөх боломжтой. 1candy=1₮

Урамшууллын нөхцөл

5,000-с дээш candy-гээр төлбөрөө төлсөн тохиолдолд доорх 3 урамшуулалд хамрагдах боломжтой.

Урамшууллын хугацаа: 2018 оны 6 сарын 30ныг дуустал

candy зарцуулах дэлгэрэнгүй нөхцөл

Төлбөрөө Candy-гээрээ бүрэн болон хэсэгчлэн төлөх боломжтой. 1candy=1₮